Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Serwis – portal Cosplaytime.pl, dostępny pod adresem www.cosplaytime.pl.

Właściciel – Mateusz Wasilewski, Daniel Wrześniewski, którzy świadczą usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem www.cosplaytime.pl.

Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu (użytkownik indywidualny) lub w imieniu osoby prawnej (użytkownik instytucjonalny), która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem.

Konto – dokument elektroniczny, który powstaje na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie. W ramach Konta Użytkownik dodaje obligatoryjnie dane osobowe takie jak nazwa użytkownika (login), adres e-mail, hasło oraz opcjonalnie imię, miasto, stronę internetową , adresy profilów społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Vine, Twitch, World Cosplay, Tumblr, DeviantArt.

Formularz rejestracyjny - dokument elektroniczny, dostępny w Serwisie, służący do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie.

Formularz kontaktowy – dokument elektroniczny, dostępny w Serwisie, służący do nawiązywania kontaktów z Właścicielem.

Poczekalnia – jest to podstrona serwisu, na której wyświetlają się zdjęcia/wideo czekające na akceptację administratora.

Główna – jest to podstrona serwisu, na której wyświetlają się zdjęcia/wideo zaakceptowane przez administratora.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel ustala poniższy Regulamin.

2. Funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.

Usługi dostępne dla użytkownika w ramach Serwisu:

a) umieszczanie zdjęć/wideo z danymi,
b) usuwanie dodanych przez siebie zdjęć/wideo (tylko gdy są w Poczekalni),
c) dodawanie komentarzy.
d) Interakcja z innymi użytkownikami poprzez wysyłanie powiadomień i prywatnych wiadomości.

Usługi dostępne w serwisie mają charakter darmowy.

Właściciel zastrzega sobie możliwość wprowadzania opłat od dowolnych Usług w Serwisie. Jednakże o wszelkich zmianach dotyczących zasad płatności za Usługi Użytkownik zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej przesłanej przez Właściciela na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.

Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji, usług i udogodnień dla Użytkowników.

3. Warunki korzystania z Serwisu i zasady odpowiedzialności.

Warunki techniczne niezbędne do korzystania z funkcjonalności Serwisu:

a) połączenie z siecią Internet,
b) przeglądarka internetowa pozwalająca na wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem plików Cookies,
c) konto poczty e-mail.

Użytkownik zanim przystąpi do korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.

Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź wpływać negatywnie na funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.

W przypadku korzystania z Formularzy: rejestracyjnego i kontaktowego, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.

W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).

Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).

Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

Użytkownik udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.

Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań, funkcjonalności i udogodnień w ramach Serwisu. W miarę możliwości Właściciel będzie informować Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu bądź mogących wystąpić utrudnieniach w jego użytkowaniu.

Właściciel zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z wybranych funkcjonalności bądź całego Serwisu. W miarę możliwości Właściciel zobowiązuje się do wcześniejszej publikacji terminu i przewidywanego czasu trwania prac konserwacyjnych na łamach Serwisu. W takim przypadku Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników.

W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Właściciel zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Serwisu. W takim przypadku Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela bądź innych osób lub podmiotów trzecich.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował owe zdjęcie lub wizerunek.

Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

4. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu.

Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu ma miejsce w chwili zarejestrowania się w Serwisie i jednoczesnego zapoznania się z Regulaminem. Użytkownik nie może zarejestrować się w Serwisie bez akceptacji Regulaminu.

Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
Użytkownik jest zobowiązany do nieudzielania danych dostępowych (login, hasło) do swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim.
Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników.

Właściciel zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane w Formularzu Rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego lub gdy jego zachowanie zostanie uznane przez Właściciela za szkodliwe dla Właściciela bądź innych Użytkowników.
Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta. Usunięcie konta można zrealizować poprzez Formularz Kontaktowy, wysyłając za jego pośrednictwem żądanie usunięcia konta.
Wysłanie żądania usunięcia konta przez Użytkownika będzie realizowane przez Właściciela niezwłocznie, jednak nie później niż w okresie 72 godzin od wysłania tego żądania.

Usunięcie konta przez Użytkownika nie jest równoznaczne z usunięciem dodanych przez niego zdjęć/obrazów. W celu usunięcia dodanych przez siebie zdjęć/wideo będących w Poczekalni, Użytkownik powinien skorzystać z dostępnej w Serwisie funkcji usuwania zdjęć/obrazów. W celu usunięcia dodanych przez siebie zdjęć/wideo z Głównej, po uprzednim usunięciu konta, Użytkownik powinien wysłać stosowną wiadomość na następujący adres e-mail: [email protected].

Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z Serwisu w każdej chwili poprzez wylogowanie się z Serwisu.

5. Reklamacje.

Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Właściciel nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z jego postanowieniami.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail).

Właściciel rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Właściciel, poprzez wysłanie wiadomości na podany adres e-mail, powiadomi w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego.

Właściciel nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub informacji ogłaszanych na łamach Serwisu.
W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

6. Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) są Mateusz Wasilewski i Daniel Wrześniewski. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach: rejestracji w Serwisie (możliwości korzystania z treści dostępnych w Serwisie; Użytkownik jest stroną umowy usługi świadczonej drogą elektroniczną), obsługi reklamacji, udzielenia odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego lub na adres e-mail.

Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Uprawnienie to może być zrealizowane przez Użytkownika samodzielnie poprzez dokonanie zmian w Formularzu Rejestracyjnym swojego Konta bądź poprzez wysłanie stosownej prośby na następujący adres e-mail: [email protected]

Podanie danych osobowych podczas rejestracji takich jak nazwa użytkownika (login), hasło, adres e-mail jest obligatoryjne.

W ramach Serwisu Właściciel przetwarza następujące dane: nazwa użytkownika (login), adres e-mail i adres IP Użytkownika.

Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane również przez inne podmioty niż Właściciel, w celach objętych zgodą Użytkownika.

Właściciel zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu.

Właściciel jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.

W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Właściciel powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

Właściciel informuje, że każdy plik umieszczony w Serwisie zapisywany jest z dodatkowymi informacjami – nazwą użytkownika (loginem), datą jego publikacji w Serwisie oraz numerem IP komputera, z którego został dodany.

Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika. Użytkownik może się dowiedzieć, jak Serwis korzysta z cookies, zapoznając się z polityką plików cookies dostępną pod następującym adresem: https://cosplaytime.pl/polityka-plikow-cookie/.

7. Postanowienia końcowe.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.08.2016 r.

Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.cosplaytime.pl/regulamin.

Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w dowolnej chwili. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu pod adresem www.cosplaytime.pl/regulamin.

Prawem właściwym jest prawo polskie.