Regulamin: Królowa Serc Wielkiego Balu Cosplayowego

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem Plebiscytu pod nazwą "Królowa Serc Wielkiego Balu Cosplayowego" (zwanym dalej "Plebiscytem") oraz powiązanego konkursu dla głosujących i komentujących (zwanym dalej "Konkursem"), jest GIMG Mateusz Wasilewski z siedzibą przy ul. Zielony Trójkąt 4E/2 80-869 Gdańsk, właściciel Cosplaytime.pl. (zwany dalej „Organizatorem”)
  2. Fundatorem nagród dla laureatów plebiscytu jest Fundacji POPCOOLURA z siedzibą na ul. Ostrowskiej 2/9 51-005 Wrocław, organizator Wielkiego Balu Cosplayowego, reprezentowanym przez Ewę Jarzynę. (zwany dalej "Fundatorem").
  3. Fundatorem nagród dla głosujących i komentujących w plebiscycie jest jest GIMG Mateusz Wasilewski z siedzibą przy ul. Zielony Trójkąt 4E/2 80-869 Gdańsk, właściciel Cosplaytime.pl. (zwany dalej „Fundatorem 2”).
  4. Plebiscyt nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  5. Plebiscyt nie jest sponsorowany przez Empik Sp. z o.o.
  6. Plebiscyt jest prowadzony na stronie www.cosplaytime.pl (zwanej dalej “Portalem”).
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE
  1. W Plebiscycie biorą udział wybrani przez organizatorów oraz fundatorów uczestnicy poprzednich edycji Wielkiego Balu Cosplayowego.
  2. Plebiscyt trwa od dnia 20.08.2020 r., od godziny 8:30 do 06.09.2020 r. do godziny 23:59 czasu wschodnioeuropejskiego.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie aplikacji ze strony Facebooka.
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora oraz Fundatora.
  2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie na komentarz jest:
   • posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
   • zagłosowanie poprzez wybranie miniaturki zdjęcia oraz kliknięcia przycisku "Głosuj",
   • potwierdzić przekazanie danych aplikacji Facebook,
   • podanie w komentarzu swojego wyboru oraz uzasadnienia
   • Konkurs trwa od dnia 20.08.2020 r., od godziny 8:30 do 06.09.2020 r. do godziny 23:59 czasu wschodnioeuropejskiego.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie aplikacji ze strony Facebooka.
 4. NAGRODA W PLEBISCYCIE
  1. Nagroda - nagrodą główną jest darmowe wejście na kolejną edycję Wielkiego Balu Cosplayowego oraz zestaw upominków z identyfikacją wizualną wydarzenia. Drugie i trzecie miejsce zostanie nagrodzone zestawem upominków z logo Wielkiego Balu Cosplayowego.
  2. Organizator nie przewiduje nagród dodatkowych.
  3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
  4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
  5. Nagrody zostaną przekazane przez Fundatora.
 5. NAGRODA W KONKURSIE
  1. Nagrody - pięć kart podarunkowych o wartości 20 zł. Po jednej karcie dla jednego laureata.
  2. Organizator nie przewiduje nagród dodatkowych.
  3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
  4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
  5. Nagrody zostaną przekazane przez Fundatora 2.
 6. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W PLEBISCYCIE
  1. Wyłonienie zwycięscy Plebiscytu nastąpi w drodze głosowania odbywającego się na stronie https://bit.ly/3l2l8nR.
  2. Zwycięzcy Plebiscytu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości od Fundatora.
  3. Rozwiązanie Plebiscytu nastąpi 10 września 2020 roku. Informacja o wyniku Plebiscytu zostanie umieszczona na Portalu Cosplaytime.pl 10 września 2020, a informacja do zwycięscy zostanie przesłana w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników.
  4. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora przesyłką dostarczoną w obrębie granic Polski.
  5. W celu przekazania Nagród, Laureaci Plebiscytu w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres na który ma zostać dostarczona nagroda.
  6. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
  7. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Portalu Cosplaytime.pl oraz na profilu Portalu na Facebooku.
  8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany Organizator. W takim przypadku nagroda przepada.
  10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Plebiscytu.
 7. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
  1. Jury konkursowe spośród napisanych komentarzy pod postem konkursowym, wybierze pięć najlepszy uzasadnień swojego wyboru w głosowaniu i do autorów tych komentarzy powędrują nagrody.
  2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem artykułu na Portalu Cosplaytime.pl oraz w poście na profilu Portalu na Facebooku. Po opublikowaniu Uczestnik, który został Zwycięzcą powinien zgłosić się w wiadomości prywatnej na profilu Portalu Cosplaytime.pl na Facebook .
  3. Rozwiązanie konkursu nastąpi 10 września 2020 roku. Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na Portalu Cosplaytime.pl 10 września 2020, a informacja do zwycięscy zostanie przesłana w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników.
  4. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom za pośrednictwem e-mail lub wiadomości na Facebooku.
  5. W celu przekazania Nagród, Laureaci w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien zgłosić się wiadomości na profilu Portalu Cosplaytime.pl na Facebooku.
  6. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
  7. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Portalu Cosplaytime.pl oraz na profilu Portalu na Facebooku.
  8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany Organizator. W takim przypadku nagroda przepada.
  10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 8. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Plebiscytu i Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na adres e-mail w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
  2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
  3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem elektronicznym na adres kontakt[at]cosplaytime.pl, tytułem “Reklamacja - Królowa Serc Wielkiego Balu Cosplayowego”.
   Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu i Konkursu.
  3. Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
  5. Warunki szczególne Konkursu są podane w poście konkursowym.
  6. Regulamin jest dostępny do wglądu dla Uczestników konkursu na stronie internetowej: https://bit.ly/3aFpJrl